• Zwroty i reklamacje

1. Czy można zwrócić pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet?
Tak, pełnowartościowy towar zakupiony przez Internet może zostać zwrócony, jednak pod warunkiem, że konsument (nabywca) złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, na podstawie której nabył produkt. Odstąpienie takie może nastąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia konsumentowi towaru, co oznacza, że w ciągu 10 dni należy wysłać do sprzedawcy stosowne oświadczenie.

Zakup towaru przez Internet jest zawarciem umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z tymi przepisami konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na odległość w terminie 10 dni, i to bez podawania przyczyny.Nabywca musi jednak zwrócić kupione artykuły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana byłakonieczna w granicach zwykłego zarządu. W art. 10 ust. 3 wskazanej ustawy zostały określone wyjątki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Dzieje się tak w wypadku:
1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu do
odstąpienia;
2) przedmiotów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega
szybkiemu zepsuciu;

Termin do odstąpienia od umowy: 14 dni (art. 9 ust. 1 i 2 dyrektywy 2011/83).

2. Jakie mam obowiązki, odstępując od umowy na odległość?
Odstępując od umowy na odległość, należy przede wszystkim pamiętać, iż oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru albood dnia, w którym zawarto umowę, jeśli dotyczy ona świadczenia usług. Po odstąpieniu od umowy konieczny jest zwrot wszystkiego, co otrzymano na jej podstawie, w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu3. Zwrot powiniennastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

3. Kiedy nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?
Od umowy zawartej na odległość nie można odstąpić przede wszystkim po upływie 10-dniowegoterminu do odstąpienia.

4. Czy w ramach zakupów on-line można odstąpić od umowy bez podania powodu?
Tak. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów konsument może odstąpić od umowy na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

5. Jak napisać oświadczenie o odstąpieniu od umowy? Czy mogę je wysłać w jednej paczce z towarem, który chcę zwrócić?
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oświadczenie o odstąpieniu od umowy na odległość trzeba złożyć na piśmie. Pismo nie musi być skomplikowane, ale powinno zawierać: dane nadawcy, adresata oraz informację o zamiarze odstąpienia od umowy zawartej na odległość (najlepiej posłużyć się sformułowaniem, iż „odstępuje się od umowy” lub podobnym). Wskazane byłoby także, aby w dokumencie określono umowę, od której się odstępuje. Niezbędne jest, by oświadczenie o odstąpieniu zostało złożone na piśmie w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru albo od dnia, w którym zawarto umowę, jeśli dotyczy ona świadczenia usług.

6. Jakich towarów bądź usług nie obejmuje prawo zwrotu?
Prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje (chyba że strony umówią się inaczej) w kilku sytuacjach, opisanych w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów. Nie można odstąpić od umowy w wypadku piwa butelkowanego. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o kontakt mailowy: info@gzub.pl w celu wyjaśnienia sytuacji.
Zwrotom i wymianie nie podlega:
- piwo butelkowane
- personalizowane (imienne) bony podarunkowe

7. Czy odbiór osobisty towaru zakupionego w sklepie internetowym powoduje utratę prawa do dostąpienia od umowy w ciągu 10 dni?
Odbiór osobisty zakupionego towaru nie powoduje utraty przez konsumenta prawa do odstąpienia
od umowy na odległość w ciągu 10 dni.

8. Klient ma obowiązek zwrócić towar, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpienia do sprzedawcy.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

10. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędący konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącym konsumentem żadnych roszczeń. W przypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć wybrane sposoby płatności i dostawy, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.