• Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Browaru Gzub

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu www.gzub-sklep.pl. Znajdziesz tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, prawie do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową. Zakup napojów alkoholowych w Sklepie jest dozwolony dla osób powyżej 18 roku życia.

§ 1

Definicje

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.gzub-sklep.pl.

Sprzedawca – Browar Gzub Katarzyna Staszewska z siedzibą: Annopole 9a, 63-000 Środa Wlkp, posiadającą NIP 7861445807. Kontakt pod adresem mailowym: info@gzub.pl oraz numerem telefonu: +48 667 753 982.

Klient – Każda osoba robiąca zakupy w Sklepie i zawierająca ze Sprzedawcą umowę kupna sprzedaży na odległość.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego (przedsiębiorca na prawach konsumenta).

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Towar – rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot sprzedaży w Sklepie.

Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i zwrotów: Browar Gzub Katarzyna Staszewska z siedzibą: Annopole 9a, 63-000 Środa Wlkp, posiadającą NIP 7861445807. Kontakt pod adresem mailowym info@gzub.pl oraz numerem telefonu +48 667 753 982.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.gzub-sklep.pl oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 2. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu ze sklepu www.gzub-sklep.pl.

 3. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej www.gzub-sklep.pl  w sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do Internetu, dostępu do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.

 2. W przypadku chęci złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania sklepu, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 4. Klienci korzystający ze sklepu internetowego www.gzub-sklep.pl dokonując rejestracji tworzą w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane i informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień w www.gzub-sklep.pl zwanym dalej: „Konto” . Świadczenie usług w ramach Konta na www.gzub-sklep.pl jest bezterminowe. Klient ma prawo w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia konta, poprzez zgłoszenie rezygnacji na email info@gzub.pl. Usunięcie konta nie jest jednoznaczne z usunięciem informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które będą przechowywane do czasu sprzeciwienia się przez użytkownika przechowywaniu tych informacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia funkcjonowania Sklepu.

 5. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny. Na adres e-mail podany podczas rejestracji klient otrzyma potwierdzenie oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy między sklepem www.gzub-sklep.pl a Klientem dotyczącej prowadzenia konta.

 6. Sprzedawca umożliwia dołączenie do listy newslettera i zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci newslettera.

 7. Zawarcie umowy wymaga wypełnienia i przesłania formularza w którym należy podać adres-email. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez użytkownika wiadomości e-mail z potwierdzeniem dołączenia do newslettera.

 8. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.

 9. Przesyłanie za pośrednictwem formularza treści bezprawnych jest zabronione.

 10. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy. Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o rezygnacji z otrzymywania newslettera.

 11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności świadczenia z umową wobec konsumenta na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sprzedawcy.

 12. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Sprzedawcy.

§ 4

Dokonywanie zakupów w Sklepie

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje: dokładny opisu danego produktu i jego cech, łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za wysyłkę, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy, dotyczące sposobu i terminu zapłaty, dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

 2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

 3. Zakup napojów alkoholowych jest możliwy wyłącznie przez osoby pełnoletnie. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku.

 4. Wszystkie produkty dostępne w www.gzub-sklep.pl są nowe.

 5. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 6. W celu zawarcia umowy, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamów i zapłać” na stronie podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie dodanie produktów do koszyka, uzupełnienie danych i zaakceptowanie wymaganych zgód.

 7. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu z obowiązkiem zapłaty obok opisu danego produktu, lub w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane: Imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres email, numer telefonu, NIP jeśli prowadzi działalność gospodarczą, wybraną formę dostawy, oświadczenie o pełnoletniości, a co za tym idzie potwierdzenie o ukończeniu 18 roku życia, dane adresowe do wysyłki.

 8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą jego otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą być spowodowane brakiem kompatybilności Sklepu z urządzeniami, z których korzysta Klient, siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub usterkami technicznymi po stronie dostawców określonych usług.

 10. Klient dokonując zakupów w sklepie akceptuje Regulamin.

 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem.

 12. Klient i Sprzedawca związani są ceną produktu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia w Sklepie.

 13. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.gzub-sklep.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT.

 14. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem wybranej w ramach zamówienia firmy kurierskiej lub operatora pocztowego. Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Dostawa i Płatność. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

 15. W przypadku zamówienia kilku sztuk towaru towar co do zasady pakowany jest zbiorczo w jedna przesyłkę chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego produktu.

 16. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki za pośrednictwem którego można śledzić przesyłkę na stronie operatora.

 17. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3-10 dni roboczych:

 1. - od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

 2. - od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze

 1. Miejscem dostarczenia produktu jest adres wskazany przez Klienta lub w niektórych przypadkach odbiór osobisty.

 2. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

 3. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

 4. Wraz ze złożeniem zamówienia Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy.

 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym www.gzub-sklep.pl, w tym do opłacenia kosztów dostawy, nie później niż 14 dni od zawarcia umowy, chyba że płatność następuję przy odbiorze.

 6. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

- przelew tradycyjny na konto:

Browar Gzub Katarzyna Staszewska

Annopole 9a, 63-000 Środa Wielkopolska

Santander Bank Polska S.A. w Środzie Wielkopolskiej

52 1090 1418 0000 0001 1559 2226

- płatność przy odbiorze.

Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym przypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń. W przypadku klientów niebędących konsumentami sprzedawca ma prawo ograniczyć wybrane sposoby płatności i dostawy, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5

Niezgodność towaru z umową; reklamacje

 1. www.gzub-sklep.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Reklamacje prosimy składać na adres e-mail: info@gzub.pl

Opis procedury reklamacyjnej:

 1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem email info@gzub.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta. Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 31 grudnia 2022 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta wynikają w szczególności z Kodeksu Cywilnego (w szczególności z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 roku zastosowanie znajdują postanowienia opisane poniżej.

 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi przysługują uprawnienia określone w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie o prawach konsumenta. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać z gwarancji, o ile została udzielona. Konsument przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy towar jest sprzedawany jako posiadający wadę, jest ona opisana w treści karty produktu.

 3. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem, ani przedsiębiorcą dokonującym zakupu niezwiązanego z jego działalnością zawodową, koszt dostarczenia ponosi Klient.

 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

 6. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 7. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 8. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.

 9. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.

 10. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

 11. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

 12. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

 13. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.

 14. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

 15. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 16. Powyższe postanowienia dotyczące konsumentów stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 17. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 18. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

 19. W stosunku do podmiotów innych niż Konsument, Sprzedawca wyłącza całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

§ 6

Prawo do odstąpienia od umowy


1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (info@gzub.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: Annopole 9a, 63-000 Środa Wlkp.

6. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

7. Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 4. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").

§ 7

Ochrona danych osobowych

www.gzub-sklep.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności Więcej...

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym m.in. prawa własności intelektualnej, majątkowe prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści należących do Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana przepisów prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 4. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta, gwarantowanym przez ustawę o prawach konsumenta oraz inne akty prawne.

 5. Sprzedawca godzi się na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami drodze postępowania mediacyjnego.

 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:

 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu,

 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,

 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 2. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie: https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 3. Poprzednie wersje regulaminu znajdują się poniżej.Wzór formularza odstąpienia od umowy(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – przepisy o prawie odstąpienia konsumenta od umowy stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwaJa,………………….……………, niniejszym informuję o moim/odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ………………………………..……Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych)na rachunek bankowy o numerze: ......................................................................................................Data odbioru zamówienia……………………

……………………………………Podpis konsumenta(-ów)